Podmienky vstupu do Registra kresťanských koučov

 • úspešné absolvovanie odborného koučovského vzdelania
  • typ vzdelania: kresťanský koučing
  • rozsah programu: minimálne 60 hodín
 • prax v rozsahu aspoň 30 odkoučovaných hodín
  • kouč disponuje zoznamom odkoučovaných hodín v rozsahu: meno klienta, kontakt na klienta, počet odkoučovaných hodín s klientom a obdobie od – do trvania koučovacieho vzťahu ( je potrebný súhlas klienta s evidenciou – v zmysle platného GDPR)
  • počet hodín získaný vzájomným koučovaním sa koučov v rámci bartrového systému (napr. Koučujme sa navzájom) môže byť maximálne 33% z celkového počtu hodín.
  • kouč poskytne Registru kresťanských koučov svoje Čestné vyhlásenie** o odkoučovaní potrebného počtu hodín
  • v prípade požiadavky na nahliadnutie do zoznamu odkoučovaných hodín zo strany správcu Registra kresťanských koučov, toto kouč neodkladne umožní
 • absolvovanie dvoch mentoringových alebo supervíznych hodín v období posledných 12 mesiacov
 • úspešné zvládnutie skúšky, ktorá pozostáva z predvedenia rozhovoru
  • predvedenie koučovacieho rozhovoru – v rozhovore musia byť preukázané kompetencie koučov
   • rozhovor je možné zrealizovať online (po dohode na: office@registerkoucov.sk) alebo formou zaslania nahrávky (obraz i zvuk)
   • cena za vyhodnotenie skúškového rozhovoru: 35,- EUR
 • prijatie záväzku plniť Etický kódex kresťanského kouča
 • deklarovanie ochoty ponúknuť službu koučovacieho rozhovoru verejnosti
  • kouč vstupom do Registra súhlasí s propagovaním svojho profilu na verejnosti a
  • zodpovedá za správnosť a aktuálnosť uvedených údajov vo svojom profile

Po splnení podmienok vstupu do Registra kresťanských koučov je potrebné:

 • vyplniť žiadosť o vstup a
 • uhradiť administratívny poplatok za správu Registra kresťanských koučov v sume: 30.-EUR* (za 3 ročný cyklus registrácie)

Platnosť členstva v Registri kresťanských koučov je potrebné obnovovať každé 3 roky (od dátumu prvého zaradenia do Registra kresťanských koučov )!

Odporučenie: pri vstupe do Registra kresťanských koučov odporúčame doložiť dve krátke referencie vašich klientov, ktoré budú zverejnené vo vašom profile

* V prípade, že jedinou prekážkou vášho členstva v Registri kresťanských koučov je finančná stránka, prosíme, kontaktujte nás individuálne mailom na: office@registerkoucov.sk

** Čestné vyhlásenie je súčasťou vstupného formulára, nie je potrebné samostatné tlačivo

Podmienky obnovenia členstva v Registri kresťanských koučov

V priebehu troch rokov od registrácie (alebo obnovenia registrácie) je potrebné absolvovať a preukázať:

 • 6 mentoringových / supervíznych hodín
 • prax v podobe aspoň 60 odkoučovaných hodín
  • kouč disponuje zoznamom odkoučovaných hodín v rozsahu:
   meno klienta, kontakt na klienta, počet odkoučoaných hodín s klientom a obdobie od – do trvania koučovacieho vzťahu ( je potrebný súhlas klienta s evidenciou – v zmysle platného GDPR)
  • počet hodín získaný vzájomným koučovaním sa koučov v rámci bartrového systému (napr. Koučujme sa navzájom), môže byť maximálne 33% z celkového počtu hodín.
  • kouč poskytne Registru kresťanských koučov svoje Čestné vyhlásenie** o odkoučovaní potrebného počtu hodín
  • v prípade požiadavky na nahliadnutie do zoznamu odkoučovaných hodín zo strany správcu Registra kresťanských koučov, toto kouč bezodkladne umožní
 • referencie od 3 klientov

Kouč žiadajúci obnovenie členstva v Registri kresťanských koučov poskytne svoje Čestné vyhlásenie** o absolvovaní (kedykoľvek v minulosti):

 • Etického webinára pre kresťanských koučov

Po splnení podmienok na obnovu členstva v Registri kresťanských koučov je potrebné:

 • vyplnenie žiadosti o obnovu členstva a
 • uhradenie administratívneho poplatku za správu Registra kresťanských koučov v sume 30,- EUR* (za 3 ročný cyklus registrácie)

* V prípade, že jedinou prekážkou vášho členstva v Registri kresťanských koučov je finančná stránka, prosíme, kontaktujte nás individuálne mailom na: office@registerkoucov.sk

** Čestné vyhlásenie je súčasťou formulára na obnovenie členstva, nie je potrebné predkladať samostatné tlačivo.

Prečo vstúpiť do Registra?

 • Garancia kvality treťou stranou
  Vstup a zotrvanie kouča v Registri kresťanských koučov je podmienený splnením jasne deklarovaných odborných kritérií. Klient, ktorý si vyberie kouča z Registra kresťanských koučov, má garanciu overenej odbornosti i praxe kouča. Je to dôležité vzhľadom na skutočnosť, že koučing je u nás neregulovaná profesia.
 • Podpora kontinuálneho rastu kouča
  Kouč zverejnený v Registri kresťanských koučov je stimulovaný ku kontinuálnej práci na sebe, ako kresťanskom koučovi.
 • Propagácia kouča
  Zastrešenie technickej správy i propagácie zahŕňa najmä:
  – vytvorenie a aktualizáciu osobného profilu kouča na webovej stránke registerkoucov.sk
  – zabezpečenie domény stránky, správu a údržba stránky
 • „Vstup do Registra kresťanských koučov je krok bližšie k tým, pre ktorých ste sa stali kresťanskými koučmi“.

Pozvanie pre kresťanských koučov

Ste kresťanský kouč? Chcete dať o sebe viac vedieť? Túžite ponúknuť koučovacie rozhovory viacerým ľuďom? Ste ochotný ďalej na sebe pracovať?

Pozývame vás vstúpiť do Registra kresťanských koučov!

Ak potrebujete podporu pri plnení niektorej požiadavky Registra kresťanských koučov, obráťte sa nás, radi vás budeme touto cestou sprevádzať.

Vystúpenie z Registra kresťanských koučov

 • na vlastnú žiadosť – kedykoľvek (administratívny poplatok, ani jeho alikvotnú časť, za daný cyklus registrácie, nevraciame)
 • neobnovením členstva – riešené automaticky, systémom

Správa Registra kresťanských koučov si vyhradzuje právo vyradiť z Registra kresťanských koučov kouča, ktorý opakovane poruší Etický kódex kresťanského kouča

Vyhranenie zodpovednosti správcov Registra kresťanských koučov

Správcovia a garanti Registra kresťanských koučov nenesú žiadnu zodpovednosť za jednanie jednotlivých koučov, zverejnených v Registri. Nenesú zodpovednosť za prípadné hmotné alebo nehmotné škody, vzniknuté v súvislosti s jednaním (alebo nejednaním) jednotlivých členov Registra kresťanských koučov.

Kompetencie koučov

Kľúčové kompetencie koučov, ako ich uvádza ICF – Medzinárodná federácia koučingu (https://registerkoucov.sk/kompetencie-icf)