1. Klientovi na začiatku úplne objasním podstatu koučovacieho vzťahu, vrátane:
  •  vysvetlenia úlohy kouča a koučovaného
  •  samotného procesu koučovania
  •  platieb a odmien za poskytnutú službu
  •  spôsobu riešenia neočakávaných situácií
  •  spôsobu zaobchádzania s informáciami, týkajúcimi sa klienta
 2. Bez výslovného súhlasu klienta nezverejním za žiadnym účelom nikomu jeho meno.
 3. Človek je stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom a plne žije svoj život, iba ak s Ním žije v
  spojení slobodne (KKC, čl. 45). Ako kresťanský kouč som si toho vedomý.
 4. Boh dáva odpovede na otázky, ktoré si človek kladie o zmysle a cieli svojho života.
  Koučovaný preto nájde pre seba najlepšie odpovede na otázky, ktoré si do koučovacieho
  vzťahu prináša, ak ich bude hľadať vo svetle cieľa a zmyslu, ktorý dáva Boh (KKC, čl. 49).
 5. V koučovacom rozhovore je vzťah medzi koučom a koučovaným ukotvený v Kristovi a
  sústreďuje sa na klienta. Do rozhovoru pozývam Ducha Svätého a som pripravený nechať sa
  ním viesť.
 6. Dodržiavam úplnú dôvernosť vo všetkom, čo súvisí s koučovacím rozhovorom, nielen počas
  trvania celého koučovacieho vzťahu ale aj po jeho skončení. Výnimkou môže byť jedine
  situácia v rozpore so zákonom.
 7. Ku klientom pristupujem čestne a pravdivo a navrhnem im iné riešenie (iná metóda, iný kouč
  či odborník) ak zistím, že také riešenie existuje, alebo keď potreby klienta presahujú moje
  schopnosti a kompetencie.
 8. Budem rešpektovať autorské práva a požiadavky na ochranu duševného vlastníctva všetkých
  materiálov, ktoré budem pri koučovaní využívať.
 9. Vyhnem sa akémukoľvek konfliktu záujmov a ak by taká situácia nastala, budem o tom
  všetkých zainteresovaných neodkladne informovať.
 10. Budem rozvíjať svoj duchovný život v Kristovi, ctiť Boha, chrániť dobré meno kresťanského
  koučingu a neustále profesionálne rásť rozvíjaním svojich koučovacích zručností a
  potrebných vedomostí.